KATALOGKatalog

BOOK NOW!

San Marco travel > Op┼íti uslovi putovanja
 
 

Opšti uslovi putovanja

 

Na osnovu ─Źlana 68, stav 1. ta─Źka 2., a u skladu sa ─Źlanovima 70 i 71 Zakona o turizmu (ÔÇ×Sl. glasnik RSÔÇť br. 17/2019) San Marco travel d.o.o. iz Beograda, ul. Ratka Mitrovi─ça 132, br. 3a, MB: 20075031, dana 25.01.2020. god. utvr─Ĺuje slede─çe:

OPŠTE USLOVE PUTOVANJA

1. PREDUGOVORNO OBAVEŠTAVANJE:
Potpisivanjem standardnog ugovora-potvrde-prijave o putovanju (dalje: Ugovor) svojim potpisom  u ime svih putnika iz Ugovora (dalje: Putnik) potvr─Ĺuje da su mu uru─Źeni ovi Op┼íti uslovi putovanja (dalje: Op┼íti uslovi), unapred pripremljen i objavljen program putovanja (dalje: Program), da je kao i svi putnici iz ugovora  se istima upoznat  i da ih u celosti prihvata, kao i da je upoznat sa fakultativnim mogu─çnostima putnog osiguranja.
Odredbe ovih Op┼ítih uslova ─Źine sastavni deo Ugovora izme─Ĺu Putnika i TA San Marco travel d.o.o. kao organizatora putovanja (dalje: Organizator) i obavezuju─çe su za obe ugovorne strane, osim odredbi definisanih posebnim pisanim ugovorom ili Programom.
Pre zaklju─Źivanja Ugovora Organizator mo┼że u svako doba izmeniti opis svojih usluga u Programu. Putnik i Organizator saglasno konstatuju da je pre zaklju─Źenja Ugovora Putnik o svim eventualnim promenama podataka iz Programa u primerenom roku obave┼íten pre zaklju─Źenja Ugovora.
U slu─Źaju postojanja razlike izme─Ĺu prijave Putnika i izmenjenog predloga Organizatora, novi Program se smatra novim predlogom i obavezuje Organizatora narednih 48 ─Źasova. Ukoliko Putnik ne obavesti Organizatora u navedenom roku da ne prihvata novou─Źinjeni Program - ponudu, Ugovor se smatra raskinutim.

2. PRIJAVE, UPLATE I UGOVOR: Prijavu Putnik dostavlja pismenim putem ili na trajnom nosa─Źu zapisa ili  putem e-maila ili faksa. Putnik se za putovanje mo┼że prijaviti u sedi┼ítu, ograncima, odnosno izdvojenim posebnim prostorijama Organizatora, kao i u turisti─Źkim agencijama  koje imaju sa Organizatorom zaklj─Źen Ugovor o posredovanju (dalje: Posrednik). Kada Posrednik u Programu Organizatora i Ugovoru sa Putnikom ne nazna─Źi svoje svojstvo Posrednika, Organizator ne odgovara za izvr┼íenje Programa prema Putniku, ve─ç je to obaveza Posrednika. Prijava Putnika postaje punova┼żna kada je potvr─Ĺena zaklju─Źenjem Ugovora na na─Źin na koji je Prijava u─Źinjena i uplatom akontacije u visini od 50% od cene aran┼żmana. Ostatak ugovorene cene, ako druga─Źije nije ugovoreno, pla─ça se 15 dana pre po─Źetka putovanja. Ukoliko Putnik, u roku ne izvr┼íi uplatu u celosti, smatra se da je putovanje otkazao u skladu sa ta─Źkom 12. Op┼ítih uslova. Svaka uplata akontacije vodi se kao uplata za sve putnike, a ne samo za jednog odre─Ĺenog putnika iz Ugovora.
Zaklju─Źenjem Ugovora, Program (prethodno objavljen ili naknadno izmenjen) postaje njegov sastavni deo i ne mo┼że se menjati, osim ako ugovorne strane izri─Źito ugovore druga─Źije ili ako promene nastanu usled vi┼íe sile. Ukoliko do─Ĺe do otkaza ili izmena Ugovora, otkazne odredbe i izmene va┼że za sve navedene putnike u Ugovoru.
Za blagovremenost uplate merodavan je datum uplate na ra─Źun Organizatora ili Posrednika. U slu─Źaju neblagovremene uplate u celosti, avansnog pla─çanja ili pla─çanja preostalog dela uplate aran┼żmana, Organizator putovanja mo┼że odustati od Ugovora i tra┼żiti nadoknadu u skladu sa ta─Źkom 12. ovih Op┼ítih uslova.

3. OBAVEZA I PRAVA ORGANIZATORA:
- U Ugovoru osim usluga iz Programa unese posebne zahteve putnika sa kojima se isklju─Źivo Organizator saglasio,
- Isplati srazmernu realnu razliku izme─Ĺu ugovorene cene i cene putovanja sni┼żene srazmerno neizvr┼íenju ili nepotpunom izvr┼íenju Ugovora (dalje: Sni┼żenje cene) povodom blagovremene i osnovane pisane reklamacije - prigovora Putnika u skladu sa zakonom i ovim Op┼ítim uslovima, osim ako su propusti u izvr┼íenju Ugovora nastali: krivicom Putnika ili se pripisuju tre─çem licu koje nije bilo ugovoreni neposredni pru┼żalac usluga  u realizaciji Programa,  delovanjem vi┼íe sile ili nepredvi─Ĺenih doga─Ĺaja na koje Organizator nema uticaja i ─Źije su posledice neizbe┼żne uprkos primeni du┼żne pa┼żnje ili nekim drugim doga─Ĺajima koje Organizator nije mogao predvideti i prevladati, 
- Saglasno dobrim poslovnim obi─Źajima u ovoj oblasti da se  stara o pravima i interesima Putnika,
- Pre polaska na put dostavi ime, adresu i broj telefona lokalnog predstavnika, odnosno lokalne agencije partnera,  a ako toga nema naziv, adresu i broj telefona Organizatora za nu┼żnu pomo─ç Putniku,
- Ne odgovara za usluge pru┼żene Putniku od strane drugih lica van Programa,
- Sve usmene i bilo koje druge vrste informacije, koje se razlikuju od onih koje su sadr┼żane u Programu, Ugovoru ili Posebnom ugovoru i ovim Op┼ítim uslovima, ne obavezuju Organizatora i ne mogu biti osnov za isticanje prigovora ili reklamacije putnika.

4. OBAVEZA I PRAVA PUTNIKA:
- Da se detaljno upozna, kao i sva lica iz Ugovora, sa Programom i Opštim uslovima, da istakne posebne zahteve koji nisu obuhvaćeni objavljenim Programom,
- Da sam obezbedi fakultativne polise putnog osiguranja, jer  iste ne obezbe─Ĺuje i za njih ne odgovara Organizator,
- Da plati ugovorenu cenu pod uslovima, rokovima i na na─Źin predvi─Ĺen Ugovorom,  
- Da Organizatoru blagovremeno dostavi ta─Źne i kompletne podatke i dokumenta potrebna za organizovanje putovanja i garantuje da on, njegove isprave, prtljag iI dr. ispunjavaju uslove odre─Ĺene propisima na┼íe, tranzitne i odredi┼íne zemlje (grani─Źni, carinski, sanitarni, monetarni i drugi propisi),
- Da nadoknadi ┼ítetu koju pri─Źini neposrednim pru┼żaocima usluga  ili tre─çim licima kr┼íenjem zakonskih i drugih propisa i ovih Op┼ítih uslova,
- Da blagovremeno odredi drugo lice da umesto njega putuje, Organizatoru nadoknadi stvarne troškove prouzrokovane zamenom i da solidarno odgovara za neplaćeni deo ugovorene cene,
- Da bez odlaganja na licu mesta opravdani prigovor saopšti po pravilu u pisanoj formi Organizatoru ili licima navedenim u putnoj dokumentaciji,
- Da se pre zaklju─Źenja ugovora informi┼íe preko sajta Ministarstva spoljnih poslova R. Srbije (www.msp.gov.rs) i na druge na─Źine o zemljama tzv. visokog ili umerenog rizika;
- Da se najkasnije 24 sata, ali ne ranije od 48 sati informi┼íe kod ovla┼í─çenih predstavnika Organizatora o ta─Źnom vremenu polaska i povratka sa putovanja.

5. CENE I SADR┼ŻAJ USLUGA:  Cene su iskazane u stranoj valuti, a obra─Źun uplata vr┼íi se u dinarima prema srednjem kursu NBS na dan uplate, odnosno po kursu navedenom u Programu ili ako druga─Źije nije ugovoreno. Cene su formirane na osnovu poslovne politike Organizatora  i ne mogu biti predmet prigovora Putnika.
Usluge izvršene u inostranstvu (koje nisu unapred ugovorene i plaćene) Putnik plaća na licu mesta neposrednom izvršiocu usluge.
Cena iz Ugovora uklju─Źuje, unapred pripremljenu i objavljenu kombinaciju najmanje dve ili vi┼íe slede─çih usluga prose─Źnog kvaliteta uobi─Źajenog za datu destinaciju i objekte i to: sme┼ítaja, ishrane, prevoza, pripreme i organizacije  putovanja, za koje je ugovorena jedinstvena cena koju putnik pla─ça (dalje: Standardne usluge).
Cena aran┼żmana ne uklju─Źuje, ako ne┼íto drugo nije posebno ugovoreno (dalje: Poseban ugovor), tro┼íkove: aerodromskih  i lu─Źkih taksi, lokalnog turisti─Źkog vodi─Źa, predstavnika organizatora, turisti─Źkog animatora, fakultativnih programa, kori┼í─çenja le┼żaljki i suncobrana, pribavljanja viza, ulaznica u objekte i na manifestacije, osiguranja putnika i prtljaga, usluga room service, kori┼í─çenja sobnog bara, klima ure─Ĺaja, rekreativnih, lekarskih, telefonskih i dr. usluga, rezervaciju posebnog sedi┼íta u prevoznom sredstvu, tro┼íkove sme┼ítaja u jednokrevetnoj sobi, sobe sa posebnim karakteristikama (pogled, sprat, veli─Źina, balkon itd), dodatni obroci i dr. (dalje: Posebne usluge).
Posrednik nije ovla┼í─çen da u ime Organizatora  ugovara posebne usluge koje nisu predvi─Ĺene Programom.
Uslovi koji se odnose na ostvarivanje popusta za decu kao i na ostale pogodnosti koje su posebno date u Programu odre─Ĺeni su od neposrednih pru┼żalaca usluga i iste treba tuma─Źiti restriktivno (npr. za decu do dve godine starosti, relevantan je kalendarski datum kada dete navr┼íava dve godine u odnosu na dan po─Źetka putovanja, a ne datum zaklju─Źenja ugovora). U slu─Źaju pogre┼íno navedene starosti putnika Organizator ima pravo da naplati razliku do korektne cene putovanja uz doplatu za manipulativne tro┼íkove.
U cenu nisu uklju─Źeni i Organizator ne mo┼że biti odgovoran Putniku za fakultativne i naknadno izvr┼íene usluge, koje izvr┼íi i naplati ino-partner, odnosno, neposredni pru┼żalac usluga, a nisu bile predvi─Ĺene Programom ili Posebnim ugovorom, kao i za u─Źe┼í─çe Putnika na sportskim i drugim slobodnim aktivnostima.

6. PROMENA CENE I PRAVO PUTNIKA NA OTKAZ: Organizator mo┼że zahtevati pove─çanje ugovorene cene najkasnije 8 dana pre po─Źetka putovanja ako je nakon zaklju─Źenja Ugovora do┼ílo do promene u kursu razmene valute ili do promene u tarifama prevoznika i u drugim zakonom predvi─Ĺenim slu─Źajevima.
Za pove─çanje ugovorene cene do 10% nije potrebna saglasnost putnika i nije osnov za raskid Ugovora.

Ako pove─çanje ukupno ugovorene cene prelazi 10%, Putnik ima pravo da: prihvati promenu cene pismenim putem, zahteva zamenu za sli─Źan Program bez doplate iz ponude Organizatora ili mo┼że putem pisanog otkaza raskinuti Ugovor bez obaveze naknade ┼ítete Organizatoru, ako najkasnije u roku od 48h od dostavljanja pisanog obave┼ítenja o pove─çanju cene, obavesti Organizatora.

Naknadna sni┼żenja cena Programa ne mogu se odnositi na ve─ç zaklju─Źene Ugovore i ne mogu biti osnov bilo kakvog prigovora putnika prema Organizatoru.

7. KATEGORIZACIJA I OPIS USLUGA: Sve usluge navedene u Programu podrazumevaju standardne usluge prose─Źnog kvaliteta, uobi─Źajene i specifi─Źne za odre─Ĺene destinacije, mesta i objekte. U slu─Źaju da putnik ┼żeli neke usluge van Programa, o tome mora zaklju─Źiti Poseban ugovor.
Organizator ne odgovara za opise usluga u katalozima ÔÇô publikacijama  ili na web-sajtovima Posrednika i neposrednih pru┼żalaca  usluga (npr. hotela, prevoznika i dr. lica), osim ako Putnika nije izri─Źito uputio na iste. Organizator odgovara samo za opise usluga sadr┼żanih u svojim Programima, odnosno na svom web sajtu, s tim da o─Źigledne ┼ítamparske i ra─Źunske gre┼íke daju pravo Organizatoru na osporavanje Ugovora.
Sme┼ítajni objekti i sme┼ítajne jedinice,  prevozna sredstva i dr. usluge opisani su prema slu┼żbenoj kategorizaciji domicilne zemlje u vreme objavljivanja Programa, razli─Źiti su i nisu uporedivi po destinacijama, pa ni u okviru iste destinacije. Ishrana, komfor i kvalitet usluge zavise prevashodno od cene aran┼żmana, izabrane destinacije i kategorizacije odre─Ĺene po lokalnim-nacionalnim propisima i van nadzora i uticaja su Organizatora.
Datum po─Źetka i zavr┼íetka putovanja utvr─Ĺen Programom ne podrazumeva celodnevni boravak putnika u sme┼ítajnom objektu, odnosno destinaciji. Vreme polaska ili dolaska putnika i ulaska ili izlaska putnika iz sme┼ítajnog objekta uslovljen je procedurama na grani─Źnim prelazima, stanju na putevima, dozvolama nadle┼żnih vlasti, tehni─Źkim i vremenskim uslovima ili vi┼íom silom koje mogu da uti─Źu na vreme polaska aviona i drugog prevoznog sredsta na koje organizator ne mo┼że uticati, te zbog toga za takve slu─Źajeve Organizator ne snosi odgovornost. Prvi i poslednji dan iz Programa su predvi─Ĺeni za putovanje  i ne podrazumevaju boravak   u  hotelu   ili  mestu   opredeljenja -  ve─ç  samo   ozna─Źavaju kalendarski  dan   po─Źetka   i  zavr┼íetka putovanja, tako da Organizator ne snosi odgovornost zbog  ve─Źernjeg, no─çnog ili ranog jutarnjeg leta,  ulaska   u sobu  u  kasnim   ve─Źernjim  ─Źasovima,  napu┼ítanja  hotela  u ranim jutarnjim ─Źasovima i sli─Źno.
Za avio aran┼żmane ugovoreno vreme po─Źetka putovanja je sastanak putnika na aerodromu koji je najmanje 2 ─Źasa ranije u odnosu na prvo objavljeno vreme poletanja od strane avio-kompanije. U slu─Źaju pomeranja navedenog vremena poletanja aviona Organizator ne snosi nikakvu odgovornost, ve─ç se primenjuju nacionalni i me─Ĺunarodni propisi iz oblasti avio-saobra─çaja. Po pravilu odlazak ÔÇô dolazak, poletanje - sletanje aviona kod ─Źarter letova je u kasnim ve─Źernjim ili ranim jutarnjim ─Źasovima i ako je npr. obezbe─Ĺen ugovoreni po─Źetni ili zavr┼íni obrok u vidu tzv. ÔÇťhladnog obrokaÔÇŁ van ili u sme┼ítajnom objektu, smatra se da je Ugovor u celosti izvr┼íen.
Usluge turisti─Źkog vodi─Źa, pratioca, lokalnog vodi─Źa, animatora ili lokalnog predstavnika ne podrazumeva njihovo celodnevno i kontinuirano prisustvo, ve─ç samo kontakt i neophodnu-nu┼żnu pomo─ç Putniku po unapred utvr─Ĺenim terminima periodi─Źnog de┼żurstva objavljenih na oglasnoj tabli ili na drugi prikladan na─Źin. Instrukcije i uputstva ovla┼í─çenog predstavnika Organizatora (posebno u vezi sa vremenom polazaka, prevozom,  sme┼ítajem, zakonskihm i drugih propisa i dr.) obavezuju putnika, a nepridr┼żavanje pomenutih instrukcija predstavlja povredu Ugovora i sve eventualne posledice i ┼ítetu u takvom slu─Źaju snosi Putnik u celosti.
Promena ili odstupanja  pojedinih usluga koje nisu prouzrokovane voljom Organizatora su dozvoljene ukoliko se ne odra┼żavaju negativno na celokupni koncept ugovorenog putovanja. Ukoliko iz navedenih razloga, let ili prevoz treba da bude preme┼íten na drugi aerodrom ili mesto, Organizator snosi sve tro┼íkove alternativnog prevoza  najmanje u visini vozne karte 2. klase prevoza. 
Kad tre─çe lice stupa na mesto lica koje je rezervisalo odre─Ĺenu turisti─Źku uslugu, Organizator ima pravo na naknadu za nastale potrebne tro┼íkove promene. Putnik i lice koje stupa na njegovo mesto solidarno odgovaraju za pla─çanje ugovorene cene i tro┼íkove zamene putnika. Organizator ne─çe prihvatiti zamenu putnika ako promena nije blagovremena, ako postoje posebni zahtevi u odnosu na putovanje ili nije u skladu sa zakonskom ili drugim pravnom regulativom.

8. SMEŠTAJ, ISHRANA I PREVOZ:
8.1. Sme┼ítaj: Ako druga─Źije nije posebno ugovoreno:
- Putnik ─çe biti sme┼íten u bilo koju slu┼żbeno registrovanu sme┼ítajnu jedinicu u sme┼ítajnom objektu opisanom u Programu, bez obzira na osobenosti putnika, lokaciju i polo┼żaj objekta, spratnost, blizinu buke, parkinga i dr. katakteristike.
- Sme┼ítaj Putnika u objekat je najranije posle 16,00 h na dan po─Źetka kori┼í─çenja usluge, a napu┼ítanje objekta najkasnije do 09,00 h na dan zavr┼íetka kori┼í─çenja usluge. Putnik nema pravo na refundaciju zbog samovoljnog, odnosno svojom krivicom izazvanog povremenog ili prevremenog napu┼ítanja sme┼ítajnog objekta, ni na cenu hotelske usluge, ni na cenu prevoza.
- Trokrevetne i ─Źetvorokrevetne sme┼ítajne jedinice (sobe, studiji, apartmani i sl.) u skladu sa kategorizacijom i propisima domicilne zemlje  su po pravilu na bazi standardne dvokrevetne sobe sa jednim, odnosno dva pomo─çna le┼żaja, koji su po pravilu drvene ili metalne konstrukcije na rasklapanje i koji mogu bitno pogor┼íati kvalitet sme┼ítaja.
 - Funkcionisanje klima ure─Ĺaja u sme┼ítajnim objektima razli─Źit je po destinacijama i objektima i ne podrazumeva neprekidan rad iste 24 ─Źasa.
- Organizator ne odgovara Putniku za ┼ítetu nastalu zbog njegovog nepo┼ítovanja zakonskih propisa, propisanih pravila i obi─Źaja utvr─Ĺenih od strane prevoznika, hotelijera i drugih neposrednih pru┼żalaca usluga.
- Ukoliko su dve ili vi┼íe osoba rezervisale zajedno dvokrevetnu ili vi┼íekrevetnu sobu ili brodsku kabinu i sl. a nema tre─çe osobe koja zamenjuje jednu od njih, Organizator ima pravo naplate  pune cenu sme┼ítajne jedinice.
- Nakon otpo─Źinjanja turisti─Źkog putovanja, a zbog iznenadnih i opravdanih razloga,  ugovoreni sme┼ítaj mo┼że se bez saglasnosti Putnika  zameniti sme┼ítajem u objektu iste ili vi┼íe kategorije u ugovorenom mestu sme┼ítaja na teret Organizatora, a sme┼ítaj u objekte ni┼że kategorije mo┼że se izvr┼íiti uz saglasnost Putnika i povra─çaja razlike u ceni srazmerno smanjenoj kategoriji sme┼ítajnog objekta.
- Putnik preuzima obavezu upoznavanja i po┼ítovanja pravila pona┼íanja u sme┼ítajnom objektu, a naro─Źito na: deponovanja i ─Źuvanja novca, dragocenosti i vrednih stvari, unos hrane i pi─ça u sobe, po┼ítovanje reda, sme┼ítaja i napu┼ítanja sobe u odre─Ĺeno vreme, broj osoba u sobi i dr. jer Organizator ne odgovara za ┼ítete nastale po tom osnovu.
8.2. Ishrana: Ako druga─Źije nije posebno ugovoreno:
- Raznovrsnost, kvalitet hrane i servisa ishrane, zavisi prete┼żno od visine cene aran┼żmana, kategorije objekta, destinacije i lokalnih obi─Źaja bez obzira da li je uslu┼żivanje po principu samoposlu┼żivanje ili poslu┼żivanja (menija).
- Usluga ALL INCLUSIVE ili ALL INC. LIGHT i bilo koja druga podrazumeva usluge po internim hotelskim pravilima i ne mora biti identi─Źna ni u okviru iste kategorije na istoj destinaciji.
- Doru─Źak, ako druga─Źije nije nazna─Źeno u Programu, podrazumeva kontinentalni doru─Źak.
- Ukoliko je popunjenost kapaciteta u hotelima ispod 30%, mogu─çe je da se umesto usluge samoposlu┼żivanja uslugu ishrane izvr┼íi poslu┼żivanjem.
U sme┼ítajnom objektu su identi─Źni uslovi ishrane, bez obzira da li po Ugovoru  putuju  deca, starija lica ili lica sa posebnim potrebama. U slu─Źaju da na licu mesta Putnik sa neposrednim pru┼żaocem ishrane postigne druga─Źiji dogovor,  Organizator ne snosi nikakvu odgovornost za neadekvatno izvr┼íenu usluge ishrane.
8.3. Prevoz: Ako druga─Źije nije posebno ugovoreno:
- Prevoz i transferi obavljaju se standardnim turisti─Źkim autobusima ili drugim sredstvima prema propisima i kriterijumima koji va┼że u zemlji u kojoj je registrovan prevoznik koga anga┼żuje Organizator i primenjuju se propisi, principi i pravila odre─Ĺenih od strane prevoznika (npr. prevoz u bilo kom prevoznom sredstvu ne podrazumeva numerisana sedi┼íta, niti uklju─Źen obrok i pi─çe tokom putovanja itd.). Putnik ima obavezu da prihvati svako ponu─Ĺeno mesto u prevoznom sredstvu.
- Organizator ima pravo da za prevoz anga┼żuje sve tipove turisti─Źkih autobusa koji ispunjavaju uslove predvi─Ĺene propisima  (mini bus, autobus ili double decker), kao i druga prevozna sredstva ako to okolnosti uslovljavaju.
- Za vreme vo┼żnje u autobusima nisu u upotrebi toaleti, osim ukoliko to nije odobreno. Putnik je du┼żan da svu nastalu ┼ítetu svojom nepa┼żnjom u prevoznom sredstvu nadoknadi na licu mesta.
- Putnik ima obavezu primerenog pona┼íanja u prevoznom sredstvu i po┼ítovanje sobra─çajnih propisa i pravila o prevozu putnika, a u suprotnom Organizator ima pravo da ga ne primi na prevoz ili u prisustvu policije udalji iz prevoznog sredstva i dalji prevoz do odredi┼íta ne─çe biti obaveza Orgasnizatora. Ukoliko Putnik zbog udaljavanja iz prevoznog sredstva odustane od putovanja, primenjiva─çe se skala otkaza iz ta─Źke 12. Op┼ítih uslova.
- Putni pravac, pauze, mesta i du┼żine njihovog trajanja odre─Ĺuje vodi─Ź - voza─Ź. Vodi─Ź-voza─Ź ima pravo da, zbog nepredvidivih, neizbe┼żnih ili bezbedosnosnih i sli─Źnih okolnosti, promeni red vo┼żnje, itinerer puta, ili redosled obilazaka lokalitata. 
- Neuskla─Ĺenost li─Źnih podataka datih organizatoru sa podacima u paso┼íu Putnika (imena putnika i dr.) mogu imati za posledicu ispisivanje nove avionske karte, uz tro┼íkove ili ─Źak progla┼íenje karte neregularnom za ┼íta posledice snosi Putnik. Putnik je odgovoran za svoju avionsku kartu od trenutka kada mu se uru─Źi na aerodromu ili u agenciji. Ne postoji mogu─çnost izdavanja duplikata avionske karte, kao ni bording karte. Putnik u celosti snosi posledice njihovog gubitka ili nestanka tokom putovanja.
- Avionske ili posebne prevozne karte va┼że samo na njima nazna─Źenim datumima i vremenima.
- Prevoz Putnika vazdu┼ínim, ┼żelezni─Źkim, morskim, re─Źnim ili jezerskim prevoznim sredstvima obavlja se i direktna  je odgovornost ovih prevoznika odre─Ĺena u skladu sa propisima i obi─Źajima kojima se reguli┼íu pomenute vrste prevoza i van uticaja i odgvornosti su Organizatora.

9. PUTNE ISPRAVE, ZDRAVSTVENI I ZAKONSKI PROPISI: Organizator je du┼żan upoznati sve putnike sa uslovima (viznim, carinskim, zdravstvenim i dr.) koji va┼że za odredi┼ínu ili tranzitnu zemlju, a preporu─Źuje se svim stranim dr┼żavljanima da se informi┼íu kod nadle┼żnog konzulata o istim i da Putnik sam potrebne uslove i isprave obezbedi blagovremeno i uredno. Putnik za putovanje u inostranstvo mora imati va┼że─çu putnu ispravu sa rokom va┼żenja jo┼í najmanje 6 meseci od dana zavr┼íetka putovanja i u roku dostaviti organizatoru ispravne i kompletne potrebne podatke i dokumenta za dobijanje vize, ukoliko istu pribavlja Organizator. Slu┼żbenik   agencije Organizatora, niti Posrednika nije ovla┼í─çen  da utvr─Ĺuje   validnost   putnih   i   drugih   isprava   i   dokumenata. Kada Organizator posreduje u postupku podno┼íenja dokumentacije isti  ne garantuje dobijanje vize, niti dobijanje vize u roku i ne snosi nikakvu odgovornost za neispravnost putnog i drugih dokumenta ili ako pograni─Źne vlasti ili imigracione slu┼żbe ne odobre ulazak, tranzit ili dalji boravak Putniku. Ukoliko Putnik za vreme putovanja izgubi putne isprave ili mu budu ukradene, du┼żan je o svom tro┼íku blagovremeno obezbediti nove i snositi sve eventualne ┼ítetne posledice po tom osnovu.

Putnik je du┼żan ugovoriti Posebne usluge vezano za njegovo zdravstveno stanje, kao npr. specifi─Źna ishrana, karakteristike sme┼ítaja  itd. zbog hroni─Źne bolesti, alergije, invaliditeta i dr. jer u protivnom Organizator ne preuzima nikakvu posebnu obavezu, odgovornost ni ┼ítetu po tom osnovu. Za putovanja u zemlje, u kojima va┼że posebna pravila koja obuhvataju obaveznu vakcinaciju ili nabavku odre─Ĺenih dokumenata, obaveza je putnika da obavi potrebne vakcinacije i obezbedi odgovaraju─çe potvrde o tome i da u slu─Źaju eventualnih posledica sam snosi odgovornost za ┼ítetu. 

Putnik je du┼żan striktno po┼ítovati carinske, devizne i dr. propise R. Srbije, tranzitnih i zemalja u kojima boravi, te u slu─Źaju nemogu─çnosti nastavka putovanja, odnosno boravka i svega drugog, sve posledice i tro┼íkove snosi sam putnik.
Ukoliko se putovanje ne mo┼że realizovati zbog propusta putnika vezano za odredbe ove ta─Źke, primenuju se odredbe ta─Źke 12. Op┼ítih uslova.

10. PRTLJAG: Prevoz prtljaga do odre─Ĺene te┼żine koju odre─Ĺuje avio prevoznik, je besplatan. Vi┼íak prtljaga Putnik pla─ça prema va┼że─çim cenama prevoznika. Transport specijalnog prtljaga od aerodroma do hotela i nazad je isklju─Źiva obaveza Putnika. Na svim aerodromima se primenjuju posebna bezbedonosna pravila u vezi sa ru─Źnim prtljagom, te preporu─Źujemo za vi┼íe informacija da se putnik informi┼íe na aerodromu Nikola Tesla u Beogradu na telefon 011/209-4444 ili web sajta: www.beg.aero. ┼átete i gubitak prtljaga na letovima Putnik je du┼żan da prijavi bez odlaganja na licu mesta nadle┼żnoj aerodromskoj slu┼żbi za izgubljeni prtljag, jer avio kompanije po pravilu odbijaju naknadu ako nije popunjen i predat formular za  prijavu ┼ítete.
Kod prevoza autobusom putnik mo┼że poneti 2 komada prtljaga i predati ga ovla┼í─çenom licu Organizatora. Deca do dve godine nemaju pravo na besplatan prtljag. Putnik je du┼żan voditi brigu o svojim stvarima unetim u prevozno sredstvo, o davanju, odnosno preuzimanju prtljaga predatog ovla┼í─çenom licu prevoznika, odnosno unetom u sme┼ítajni objekat. Sva svoja prava po navedenom, putnik ostvaruje direktno od prevoznika, pru┼żaoca usluge sme┼ítaja ili osiguranja, a prema va┼że─çim me─Ĺunarodnim i doma─çim propisima. Prenos prtljaga od mesta parkiranja do sme┼ítajne jedinice je obaveza putniika (prevoz ─çe biti ┼íto je mogu─çe bli┼że sme┼ítajnom objektu). Za nestanak ili o┼íte─çenje prtljaga u transportu od parkinga do sme┼ítajnog objekta, kao i za zaboravljene stvari u prevoznom sredstvu Organizator ne snosi odgovornost.
Osim kod namere i grube nepa┼żnje Organizator nema nikakvu odgovornost za prtljag i predmete, koji se obi─Źno ne nose sa sobom, izuzev kada je izri─Źito preuzeo predmete na ─Źuvanje. Zato se Putniku ne  preporu─Źuje, da na putovanje nosi vredne predmete, a u suprotnom da iste preda uredno na ─Źuvanje ili da ih nose sa sobom.
Du┼żnost putnika je da vidljivo ozna─Źi svoj prtljag sa li─Źnim podacima, i da li─Źne dokumenta,  stvari i vrednosti ne ostavlja u parkiranom prevonom sredstvu, jer Organizator ne odgovara za njihov nestanak. Preporu─Źuje se da se dokumeta, zlato, vredne stvari, tehni─Źki instrumenti i medikamenti nose isklju─Źivo u ru─Źnom prtljagu.
Putnik ima obavezu da prijavi gubitak, o┼íte─çenja ili nestanak prtljaga u toku puta predstavniku Organizatora ili neposrednog izvr┼íioca usluge. 

11. PROMENA I OTKAZ UGOVORA OD STRANE ORGANIZATORA: 
11.1. Pre po─Źetka putovanja: Organizator je du┼żan da Putnika obavesti o svakoj bitnoj promeni Programa na na─Źin na koji je zaklju─Źen Ugovor, najkasnije u roku od 5 dana pre po─Źetka putovanja, a Putnik ima rok od 48 ─Źasova od dana prijema obave┼ítenja o promeni odgovoriti Organizatoru da li prihvata istu. Prihvatanje nove ponude mo┼że se izvr┼íiti i kroz izvr┼íenu uplatu novougovorene cene. U slu─Źaju prihvatanja nove ponude, Putnik ima pravo na srazmerno sni┼żenje cene u slu─Źaju da je nova ponuda ni┼ża od prvobitno ugovorene, odnosno ima obavezu uplatiti razliku u ceni izme─Ĺu prvobitne i nove ponude, ukolika je ponuda vi┼ía od prvobitno ugovorene. Ukoliko ne prihvati nijednu alternativu ponu─Ĺenu od strane Organizatora, Putnik ima pravo na povra─çaj ukupno upla─çene cene.
Organizator ima pravo raskinuti Ugovor u slu─Źaju:
- nedovoljnog broja prijavljenih putnika, pod uslovom da je Putnika o tome obavestio najkasnije 5 dana pre po─Źetka turisti─Źkog putovanja i
- zbog nemogu─çnosti ispunjenja ugovornih obaveza za koji nisu odgovorne ugovorne strane, a koje bi da su postojale u vreme objavljivanja Programa bile opravdan razlog Organizatoru da Program ne objavljuje i Ugovor ne zaklju─Źuje, uz obavezu da Putniku izvr┼íi povra─çaj upla─çenih sredstava najkasnije u roku od 15 dana od dana otkaza.
Ukoliko u Programu nije posebno navedeno, da bi se putovanje realizovalo, najmanji broj prijavljenih putnika treba da bude: za putovanje autobusom 30 putnika, za putovanje na redovnim avio linijama u Evropi 20 putnika, za putovanje na interkontinentalnim avio linijama 15 putnika, za putovanje na posebno ugovorenim avio-─Źarter linijama, vozovima, hidrogliserima i dr. najmanje 80% popunjenosti kapaciteta po svakom prevoznom sredstvu. 
U slu─Źaju prihvatanja novog ugovora Putnik se odri─Źe bilo kakvih potra┼żivanja prema Organizatoru po osnovu prvobitno zaklju─Źenog Ugovora.
11.2. Za vreme putovanja: Organizator za vreme putovanja, o ─Źemu je du┼żan bez odlaganja na najpogodniji na─Źin obavestiti Putnika, zadr┼żava pravo promene dana ili sata putovanja, kao i pravo promene mar┼íute putovanja i neophodne izmene Programa ukoliko se promene uslovi za putovanje (promenjen red letenja,  prinudno sletanje,  kvar prevoznog sredstva, gu┼żva na granicama ili u saobra─çaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predvi─Ĺenog za obilazak, promene u viznom re┼żimu, bezbedonosna situacija, elementarne nepogode ili druge vanredne i objektivne okolnosti i vi┼íe sile) bez obaveze isplate ┼ítete ili bilo kakve druge naknade putniku. U navedenim slu─Źajevima Organizator sam snosi eventualne dodatne tro┼íkove izmene Programa.
Organizator se osloba─Ĺa ispunjenja Ugovora onda, ako  Putnik ometa sprovo─Ĺenje putovanja usled grubog i nedoli─Źnog pona┼íanja, bez obzira na izre─Źenu opomenu. U tom slu─Źaju  putnik ima obavezu da organizatoru nadoknati pri─Źinjenu eventualnu ┼ítetu.
U slu─Źaju nastupanja vanrednih okolnisti za vreme putovanja koje se unapred nisu mogle predvideti, a koji se mogu podvesti pod vi┼íu silu (teroristi─Źkih napada, vanrednog stanja, eksplozija, zaraze, epidemije i druge bolesti, elementarne nepogode, klimatski uslovi i sl.), obe ugovorne strane imaju pravo raskinuti Ugovor, pri ─Źemu Organizator ima pravo na stvarne odnosno u─Źinjene tro┼íkove i obavezu pla─çanja polovine prevoznih tro┼íkova povratka Putnika. Organizator ne preuzima nikakvu odgovornost ako Putnik odbije ponu─Ĺeni povratak obezbe─Ĺenim prevoznim sredstvom.

12. OTKAZ UGOVORA OD STRANE PUTNIKA:
12.1. Pre po─Źetka putovanja: Putnik ima pravo da odustane od putovanja, o ─Źemu je du┼żan pismeno izvestiti Organizatora na na─Źin kako je zaklju─Źen Ugovor. Datum pismenog otkaza Ugovora predstavlja osnov za obra─Źun naknade koja pripada Organizatoru, izra┼żene procentualno po skali otkaza u odnosu na ukupnu cenu putovanja, ako Programom nije druga─Źije odre─Ĺeno i to:

 • administrativni tro┼íkovi ako se putovanje otka┼że do 45 dan pre po─Źetka putovanja,
 • 10 % ako se putovanje otka┼że od 44 do 30 dana pre po─Źetka putovanja,
 • 20 % ako se otka┼że 29 do 20 dana pre po─Źetka putovanja,
 • 40 % ako se otka┼że 19 do 15 dana pre po─Źetka putovanja,
 • 80 % ako se otka┼że 14 do 10 dana pre po─Źetka putovanja,
 • 90 % ako se otka┼że 9 do 6 dana pre po─Źetka putovanja,
 • 100 % ako se otka┼że 5 do 0 dana pre po─Źetka putovanja ili u toku putovanja. 

Izuzetno od napred navedenog, primeniva─çe se sleda─ça skala otkaza i to:
a. kod brodskih krstarenja-

 • 5% a najmanje 60,00 eur do 91 dana pre po─Źetka putovanja,
 • 15% od 90 do 45 dana pre po─Źetka putovanja,
 • 30% od 44 do 29 dana pre po─Źetka putovanja,
 • 50%od 28 do 15 dana pre po─Źetka putovanja,
 • 80% od 14 do 7 dana pre po─Źetka putovanja,
 • 95% od 6  do 3. dana pre po─Źetka putovanja,
 • 100% na dan putovanja, nedolaska ili odustanka u toku puta 

b. za rekreativni odmor za pred┼íkolski uzrast, nastava u prirodi,  ─Ĺa─Źke i studenske ekskurzije ako se otkazuje kompletan ugovor:

 • 5% ako se putovanje otka┼że do 120 dana pre po─Źetka putovanja,
 • 20 % ako se otka┼że od 119 do 90 dana pre po─Źetka putovanja,
 • 50 % ako se otka┼że 0d 89 do 60 dana pre po─Źetka putovanja,
 • 80 % ako se otka┼że od 59 do 45 dana pre po─Źetka putovanja,
 • 100 % ako se otka┼że od 44 do pre po─Źetka ili u toku putovanja. 

Promena ugovorenog  mesta, datuma putovanja, prevoznog sredstva, sme┼ítajnog objekta, sme┼ítajne jedinice, nedobijanje vize, nepla─çanje ugovorene cene i sl., smatra se odustajanjem putnika od putovanja.
Putnik je u obavezi Organizatoru naknaditi samo stvarne, odnosno u─Źinjene tro┼íkove (tro┼íkove prevoza, sme┼ítaja, organizacije putovanja i sl.), ukoliko je do otkaza do┼ílo zbog:
iznenadne bolesti putnika, bra─Źnog druga, deteta, roditelja,  brata ili  sestre putnika, usvojenika i usvojioca,  smrti  putnika, bra─Źnog druga, deteta, roditelja, brata ili sestre putnika, usvojenika i usvojioca, - poziva za vojnu ve┼żbu putnika ili  elementarne nepogode ili vanrednog stanja zvani─Źno progla┼íenih od nadle┼żnog organa zemlje putovanja.
Za navedene slu─Źajeve Putnik je obavezan dostaviti Organizatoru dokaz kojim se ostvaruju prava iz zdravstvenog osiguranja po osnovu privremene spre─Źenosti za rad (potvrdu izabranog lekara iz oblasti op┼íte medicine, odnosno otpusnu listu stacionarne zdravstvene ustanove kojom se izri─Źito potvr─Ĺuje iznenadna bolest i nemogu─çnost putovanja), odnosno umrlicu, odnosno poziv za vojnu ve┼żbu. Ne mogu se smatrati opravdanim razlozima za otkaz ili prekid putovanja Putnika slu─Źajevi lokalnih teroristi─Źkih napada, eksplozija, zaraze, epidemije i druge bolesti, elementarne nepogode, klimatski uslovi i sl., za koje nije progla┼íeno vanredno stanje od strane nadle┼żnih dr┼żavnih organa domicilne ili zemlje putovanja. 

Iznenadna bolest podrazumeva od strane ovla┼í─çenog lekara utvr─Ĺeno iznenadno i neo─Źekivano oboljenje, odnosno infektivnu bolest ili organski poreme─çaj, koji nastane posle zaklju─Źenja ugovora, a takve je prirode da zahteva le─Źenje, boravak u bolnici (hospitalizaciju) i onemogu─çava po─Źetak - kori┼í─çenje ugovorenog putovanja. Organizator, u slu─Źaju da Putnik obezbedi odgovaraju─çu zamenu ili pak zamenu izvr┼íi sam Organizator, du┼żan je putniku izvr┼íiti povra─çaj upla─çenih sredstava u ukupnom iznosu, po odbitku samo stvarnih i u─Źinjenih tro┼íkova.

U slu─Źaju odustanka od putovanja koje je pokriveno polisom osiguranja, putnik svoje pravo ostvaruje direktno od osigurava─Źa.
Kod odustanka od Ugovora, putniku se ne vra─ça iznos pla─çen Organizatoru za posredovanje u dobijanju viza, kao i pla─çenih zakonskih i drugih obaveza.
12.2. Nakon otpo─Źinjanja putovanja: Ukoliko zbog otkaza putovanja Putnik svojom krivicom ne iskoristi neke od ugovorenih usluga, Organizator ─çe poku┼íati da od davaoca  usluga dobije naknadu na ime neiskori┼í─çenih usluga. Ukoliko mu davalac usluga ne vrati novac, Putnik nema pravo na povra─çaj odgovaraju─çeg dela cene neiskori┼í─çenog putovanja. Ukoliko je u pitanju bezna─Źajna usluga ili vrednost, Organizator se osloba─Ĺa ove obaveze. Ako se krivicom Organizatora ne obavlja znatan deo usluga koji su utvr─Ĺeni Ugovorom, Organizator  je du┼żan da sprovede odre─Ĺene preventivne mere kako bi se moglo nastaviti putovanje ili  da ponudi Putniku druge odgovaraju─çe usluge do okon─Źanja turisti─Źkog putovanja bez dodatnih tro┼íkova za Putnika, sve u skladu sa ta─Źkom 14. ovih Op┼ítih uslova, ne diraju─çi ostala zakonska prava Putnika.

13. OSIGURANJE I GARANCIJA PUTOVANJA: U cenu putovanja nije uklju─Źeno putno osiguranje. Organizator savetuje zaklju─Źenje osiguranja za otkaz putovanja,  osiguranje putne odgovornosti, zdravstveno osiguranje i osiguranje protiv nezgoda. Ukoliko Organizator i Posrednik nude putna osiguranja, radi se samo o posredovanju. Ugovor o osiguranju se zaklju─Źuje samo izme─Ĺu Putnika i osiguravaju─çe kompanije, kome se eventualni zahtevi direktno upu─çuju. Treba da pro─Źitate uslove osiguranja i obaveze iz ugovora o osiguranju. Premije osiguranja nisu sastavni deo cene putovanja i dospevaju odmah pri zaklju─Źivanju ugovora o osiguranju. Potpisivanjem Ugovora Putnik potvr─Ĺuje da mu je informisan i upu─çen na obezbe─Ĺenje paketa putnog osiguranja.
Paket putnog osiguranja ne pokriva obavezno zdravstveno osiguranje, te se Putniku preporu─Źuje da isto sam obezbedi, jer to mo┼że biti razlog da pograni─Źne vlasti ne dozvole dalje putovanje ili da Putnik mora sam platiti zna─Źajne tro┼íkove eventualnog le─Źenja.

U skladu sa odredbama Zakona o turizmu Organizator ima deposit u visini od 5.000 Eura i garanciju putovanja za kategoriju licence A25 u visini od 250.000 Eura kojom se, za slu─Źaj insolventnosti organizatora putovanja, obezbe─Ĺuju tro┼íkovi nu┼żnog sme┼ítaja, ishrane i povratka putnika sa putovanja u mesto polaska u zemlji i inostranstvu, kao i sva nastala potra┼żivanja putnika i za slu─Źaj naknade ┼ítete obezbe─Ĺuje naknada ┼ítete koja se prouzrokuje putniku neispunjenjem, delimi─Źnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obaveza Organizatora putovanja, koje su odre─Ĺene op┼ítim uslovima i programom putovanja po Ugovoru o osiguranju zaklju─Źenog sa osiguravaju─çom ku─çom Milenijum Osiguranje a.d.o., Bul. Milutina Milankovi─ça 3b, 11070 Novi Beograd, broj polise 30000015952 od 19.01.2020. godine.

Putnik zate─Źen na putovanju treba na najbr┼żi na─Źin da kontaktiraju osigurava─Źa, na tel. br. 011/7152300 ili e-mail: office(at)milenijum-osiguranje.rs. Putnik je obavezan da dostavi osigurava─Źu i Organizatoru broj ugovora,  mesto putovanja, naziv sme┼ítajnog objekta, imena putnika, adresu ili broj telefona, faxa ili e-mail preko kojih se  mo┼że kontaktirati u mestu trenutnog boravka. U slu─Źaju nastanka osiguranog slu─Źaja kao posledice insolventnosti putnik se mo┼że obratiti Asistentskoj ku─çi Coris na slede─çi broj telefona + 381 11 3636999, ili na mail coris(at)coris.rs. Pozivanjem Call Centra Asistentske ku─çe mogu─çe je obezbediti prinudni sme┼ítaj, povratak putnika u zemlju, i potpunu podr┼íku putniku 24h.    

Putnik svoja prava za naknadu ┼ítete ostvaruje na osnovu pravnosnan┼żne i izvr┼íne sudske presude, odnosno odluke arbitra┼żnog suda ili drugog vansudskog re┼íenja potro┼ía─Źkog spora, u skladu sa ovim Op┼ítim uslovima i Op┼ítim uslovima YUTE.
Potpisivanjem Ugovora Putnik potvr─Ĺuje da su mu uru─Źeni op┼íti uslovi osiguranja i da iste u celosti prihvata. 

14. POMO─ć, PRIGOVOR, TU┼ŻBA I RE┼áAVANJE SPOROVA: Putnik je obavezan bez odlaganja na licu mesta opravdani prigovor saop┼ítiti lokalnom predstavniku Organizatora, a ako ovaj nije dostupan, neposrednom  pru┼żaocu usluge (npr. prevozniku, hotelijeru i dr.), ili  ako ta lica nisu navedena u putnim dokumetima direktno Organizatoru.  Za pomo─ç, hitne i druge slu─Źajeve, kao i reklamacije Putnik mo┼że kontaktirati Organizatora preko tel. broja +381 11 3570 687,  faksa  +381 11 205 64 02,  radnim danima od 09-17h, po srednjeevropskom vremenu ili preko e-maila: office@sanmarcobg.com. Za hitne i sli─Źne postupke potrebno je da Putnik navede broj ugovora,  mesto putovanja, naziv sme┼ítajnog objekta, imena putnika, adresu ili broj telefona i dr. preko kojih se  mo┼że kontaktirati. Putnik je u obavezi da dobronamerno sara─Ĺuje i strpljivo sa─Źeka da se opravdani prigovor na licu mesta otkloni (npr. kvar fri┼żidera, nestanak struje ili vode, lo┼íe o─Źi┼í─çen apartman i dr. nedostaci) i prihvati ponu─Ĺeno re┼íenje koje odgovara ugovorenoj usluzi. Ako uzrok prigovora nije otklonjen na licu mesta, Putnik sa predstavnikom organizatora ili neposrednim izvr┼íiocem usluga (sme┼ítaja, prevoza i drugih usluga iz Programa) o tome sastavlja pisanu potvrdu u dva primerka koju obe strane sa─Źinjavaju i potpisuju. Putnik zadr┼żava jedan primerak ove potvrde. Ako je uzrok prigovora otklonjen na licu mesta, Putnik je obavezan potpisati potvrdu o istom, a u suprotnom ─Źinjenica da je nastavio kori┼í─çenje adekavtnog altermativnog re┼íenja smatra se da je Program u celosti izvr┼íen. Lokalni predstavnici nemaju pravo da priznaju bilo kakve zahteve za naknadu, ve─ç isklju─Źivo Organizator.  
Putnik ne mo┼że da zahteva srazmerno sni┼żenje cene, raskid Ugovora i naknadu ┼ítete ako nesavesno i na propisani na─Źin propusti da na licu mesta, bez odlaganja i blagovremeno obavesti ovla┼í─çenog predstavika i Organizatora  o nedostacima izme─Ĺu pru┼żenih i ugovorenih usluga.Ukoliko nedostaci nisu otklonjeni na licu mesta, Putnik je obavezan u roku od osam dana od dana zavr┼íetka putovanja, odnosno u roku od trideset dana od dana utvr─Ĺivanja nedostataka, isklju─Źivo Organizatoru, dostavi osnovan i dokumentovan prigovor  (pisani prigovor na licu mesta, ra─Źune o pla─çenim tro┼íkovima, zahtev po vrstama neizvr┼íenih usluga ─Źinjeni─Źno konkretizovan i kvantifikovan u odnosu na svakog putnika ponaosob, svedoke i druge dokaze) i zahtevati povra─çaj razlike u ceni izme─Ĺu ugovorenih i neizvr┼íenih odnosno delimi─Źno izvr┼íenih usluga. Svaki putnik potpisnik ugovora u svoje ime i u ime lica iz ugovora ili lica sa urednim punomo─çjem za zastupanje, prigovor podnosi pojedina─Źno, jer organizator ne─çe razmatrati grupne prigovore. Pritu┼żbe i druge postupke Putnik je ovezan dostaviti u pisanoj formi isklju─Źivo na adresu Organizatora, ul. Ratka Mitrovi─ça 132, lok. 3a, 11032 Beograd. Organizator je du┼żan uzeti u postupak samo blagovremene, obrazlo┼żene i dokumentovane prigovore po u─Źinjenoj reklamaciji Putnika, a kojima se uzrok nije mogao otkloniti u toku putovanja na licu mesta. Organizator je du┼żan u roku od 15 dana dostaviti putniku pisani odgovor i isplatiti razliku u ceni, sve od dana prijema urednog prigovora. Ukoliko prigovor nije kompletan i isti treba urediti, organizator ─çe dostaviti putniku odgovor da istu u ostavljenom roku uredi pod pretnjom propu┼ítanja. Organizator ─çe u skladu sa dobrim poslovnim obi─Źajima u zakonskom roku odgovoriti putniku i po reklamacijama koje su neblagovremene, neosnovane ili neuredne. Sni┼żenje cene  po reklamaciji putnika mo┼że dosti─çi samo iznos reklamiranog, a neizvr┼íenog dela usluge, ne mo┼że obuhvatiti ve─ç iskori┼í─çene usluge, niti dosti─çi iznos celokupne ugovorene cene. Visina naknade, koja se ispla─çuje po osnovanom i blagovremenom prigovoru, srazmerna je stepenu neizvr┼íene, odnosno delimi─Źno izvr┼íene usluge. Ukoliko Putnik prihvati isplatu naknade na ime srazmernog sni┼żenja cene, ili koji drugi vid naknade, podrazumeva se da je saglasan sa predlogom organizatora za mirno re┼íenje spora, te se na taj na─Źin odrekao svih daljih potra┼żivanja prema Organizatoru u vezi spornog odnosa, bez obzira na ─Źinjenicu da li je o tome potpisao pismenu potvrdu o izvr┼íenoj refundaciji sa klauzulom o kona─Źnom razre┼íenju me─Ĺusobnih spornih odnosa. Smatra─çe se da je povra─çaj razlike u ceni putniku izvr┼íen i postignut dogovor sa putnikom u skladu sa zakonom, ovim Op┼ítim uslovima, kada je Organizator putniku ponudio realnu razliku u ceni za neadekvatno pru┼żene usluge, u skladu sa cenovnikom neposrednog pru┼żaoca usluga koji je va┼żio na dan zaklju─Źenja ugovora o putovanju, i drugim raspolo┼żivim dokazima, te da je organizator postupio u skladu sa pozitivnim propisima. Organizator ne snosi odgvornost za propuste, odnosno za ┼ítetu nanetu Putniku od strane neposrednih pru┼żaoca usluga koji odgovaraju saglasno propisima koji se na njih odnose, ako se pona┼íao kao pa┼żljiv Organizator pri izboru lica koja su  te usluge izvr┼íila. Svaki zahtev Putnika za iniciranje postupka pred drugim licima pre isteka roka za re┼íavanje prigovora smatra─çe se preuranjenim kao i obave┼ítavanje javnih glasila i medija povredom Ugovora. 

15. PROGRAM PUTOVANJA PO ZAHTEVU PUTNIKA I POJEDINA─îNE USLUGE:
15.1. Program putovanja po zahtevu Putnika: Individualno putovanje (dalje: Program po  zahtevu) Putnika jeste kombinacija dve ili vi┼íe usluga, koji se ne nalazi u ponudi Organizatora, odnosno koji Organizator nije prethodno objavio, ve─ç ga je sa─Źinio po zahtevu Putnika. Na Program po  zahtevu analogno se primenjuju odredbe prethodnih ta─Źaka ovih Op┼ítih uslova, ako ovom ta─Źkom nije druga─Źije regulisano.Ukoliko je po zahtevu Putnika kombinovano i ugovoreno vi┼íe pojedina─Źnih usluga iz ponude Organizatora (npr. let i kru┼żna tura itd.), naknada za storno se obra─Źunava po pojedina─Źnoj usluzi i na kraju se sabira.Putnik ima pravo da odustane od Ugovora, o ─Źemu je du┼żan pismeno izvestiti Organizatora. Datum pismenog otkaza Ugovora predstavlja osnov za obra─Źun naknade koja pripada Organizatoru, izra┼żene procentualno u odnosu na ukupnu cenu zahtevanog putovanja, ako Programom nije druga─Źije odre─Ĺeno i to:

 • administrativni tro┼íkovi ako se putovanje otka┼że do 60 dana pre po─Źetka putovanja (blagovremeni otkaz)
 • 15% ako se putovanje otka┼że od 60 do 30 dana pre po─Źetka putovanja,
 • 20% ako se otka┼że 29 do 20 dana pre po─Źetka putovanja,
 • 40% ako se otka┼że 19 do 15 dana pre po─Źetka putovanja,
 • 80% ako se otka┼że 14 do 10 dana pre po─Źetka putovanja,
 • 90% ako se otka┼że 9 do 6 dana pre po─Źetka putovanja,
 • 100% ako se otka┼że 5 dana pre po─Źetka putovanja ili u toku putovanja.

15.2. Pojedina─Źne usluge i  ÔÇ×Rezervacije na upitÔÇť: Ukoliko Putnik rezervi┼íe ili ugovori samo jednu uslugu, Organizator nastupa samo kao posrednik tu─Ĺe usluge (dalje: Posrednik usluge). Za individualne i ┬╗rezervacije na upit┬ź Putnik pola┼że na ime tro┼íkova rezervacije depozit koji ne mo┼że biti manji od 50 EUR u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu banke Organizatora na dan uplate. Ukoliko rezervacija bude prihva─çena od strane Putnika, depozit se ura─Źunava u cenu usluge. Ukoliko rezervaciju Organizator ne potvdi u ugovorenom roku, depozit se u celosti vra─ça Putniku. Ako Putnik ne prihvati ponu─Ĺenu ili potvr─Ĺenu rezervaciju, a koja je u celosti u skladu sa zahtevima putnika, iznos depozita zadr┼żava Organizator u celosti. Organizator, osim zbog svoje grube nepa┼żnje i nemara, ne odgovara za nedostatke, materijalna i telesna o┼íte─çenja kod individualnih turisti─Źkih usluga po zahtevu putnika, za koje je on samo posrednik izme─Ĺu Putnika i neposrednih pru┼żaoca usluga (npr. pojedina─Źna usluga sme┼ítaja, prevoza, ulaznice za sportske manifestacije, izlete, rent-a car  i dr.). Dobijanjem dokaza o ugovorenoj pojedina─Źnoj usluzi  stupaju na snagu ugovorni odnosi isklju─Źivo izme─Ĺu Putnika i svakog pojedina─Źnog pru┼żaoca usluge. Kod pojedina─Źnih turisti─Źkih usluga primenuje se slede─ça skala otkaza, ako druga─Źije nije ugovoreno:
a.  za hotelski  sme┼ítaj:

 • do 30 dana pre po─Źetka putovanja 10%
 • od 29 do 22 dana pre po─Źetka putovanja 15%
 • od 21 do 8 dana pre po─Źetka putovanja 25%
 • od 7 dana pre po─Źetka putovanja 50%
 • od 6 dana do  i nakon po─Źetka kori┼í─çenja 100% od cene

b. za zakup  apartmana po jedinici:

 • do 45 dana pre po─Źetka putovanja 20%
 • od 44 do 30 dana pre po─Źetka putovanja 50%
 • od 29 dana pre po─Źetka putovanja 70% i
 • od 15 dana do i nakon po─Źetka kori┼í─çenja 100%

c. ostale individualne usluge: Rezervisane pojedine usluge kao na primer ulaznice za koncerte, operu, pozori┼íte, balove, karte/markice za prevoz (npr. metro, voz, autobus), karte za trajekt, ski-pass, razgledanja, ulaznice za muzeje i pojedina─Źni transferi i dr. Prilikom eventualnog otkaza Putniku se obra─Źunavaju tro┼íkovi u visini cene ugvorene svake pojedina─Źne usluge.Kod ugovorene pojedina─Źne usluge prevoza u slu─Źaju blagovremenog storniranja treba vratiti ve─ç primljene karte za linijske letove, ┼żelezni─Źke karte ili tikete za trajekte, jer se u suprotnom moraju zara─Źunati pune cene. U slu─Źaju da je Putnik za odmor rezervisao stan, Organizator upozorava na mogu─çnost da mu zakupodavac pri predaji stana za odmor mo┼że tra┼żiti odgovaraju─çu kauciju za sporedne tro┼íkove i eventualno nastalu ┼ítetu. 

16. ZA┼áTITA LI─îNIH PODATAKA PUTNIKA: Li─Źni podaci putnika, koje isti daje dobrovoljno, predstavljaju poslovnu tajnu Organizatora. Putnik je saglasan da li─Źne podatke Organizator mo┼że koristiti za realizaciju ugovorenog programa putovanja, pri ─Źemu se ne mogu saop┼ítavati adrese, mesto, vreme i cena putovanja i imena saputnika drugim licima, osim licima odre─Ĺenim posebnim propisima.

17. OBAVEZNOST PRIMENE: Organizator mo┼że Pogramom ili Posebnim uslovima putovanja predvideti druga─Źije odredbe u odnosu na ove Op┼íte uslove, zbog posebnih uslova i pravila neposrednim pru┼żaoci usluga, kao i za putovanja sa posebnim sadr┼żajima (povodom odr┼żavanja sportskih, kongresnih i sli─Źnih me─Ĺunarodnih manifestacija i posebnim vidovima turizma ÔÇô ─Ĺa─Źki, lov i ribolov, ekstremni sportovi i dr.) i koji ─Źine sastavni deo takvih Ugovora.Neefikasnost pojedinih odredbi Ugovora nema za posledicu neefikasnost ─Źitavog Ugovora o putovanju, ┼íto va┼żi i za ove Op┼íte uslove.  Putnik i Organizator saglasno ugovaraju nadle┼żnost Arbitra┼żnog suda YUTA-e, Beograd, Kondina 14  za re┼íavanje me─Ĺusobnih sporova, a u slu─Źaju zakonom predvi─Ĺene stvarne nadle┼żnosti redovnog suda Putnik i Organizator ugovaraju mesnu nadle┼żnost suda prema sedi┼ítu Organizatora,  uz primenu ovih Op┼ítih uslova i propisa R. Srbije.

Ovi Op┼íti uslovi va┼że od 25.01.2020. god. kojim danom prestaju da va┼że Op┼íti uslovi objavljeni 01.10.2019. god.


Ime direktora
Kristina Stojiljkovi─ç